فرصـت های زنـدگی را دریابـیم ...

زمانی برای دوستان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است


وقتی برای کار

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است


زمانی را برای فکر کردن

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است


وقتی برای مطالعه

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است


زمانی برای گوش دادن

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند


فرصتی برای خنده

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند


نگاهی هم به عشق

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است


زمانی را برای رویا

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد


فرصتی هم برای بازی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود

/ 0 نظر / 4 بازدید