/ 7 نظر / 18 بازدید
مطهره

بمیرم الهی برا مادرم[گل][گل][گل][گل][گل]

Nafas

میدونی بزرگترین درد دنیا چیه ؟ اونی که تا دیروز دردمون درد هات بوده اگه تنها بمونه درد میکشه اون یه نفر ” مادره ” تو رو خدا مواظبش باشین . . مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . . یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . .

Nafas

میدونی بزرگترین درد دنیا چیه ؟ اونی که تا دیروز دردمون درد هات بوده اگه تنها بمونه درد میکشه اون یه نفر ” مادره ” تو رو خدا مواظبش باشین . . مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . . یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . .

Nafas

میدونی بزرگترین درد دنیا چیه ؟ اونی که تا دیروز دردمون درد هات بوده اگه تنها بمونه درد میکشه اون یه نفر ” مادره ” تو رو خدا مواظبش باشین . . مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . . یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . .

Nafas

میدونی بزرگترین درد دنیا چیه ؟ اونی که تا دیروز دردمون درد هات بوده اگه تنها بمونه درد میکشه اون یه نفر ” مادره ” تو رو خدا مواظبش باشین . . مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . . یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . .

Nafas

میدونی بزرگترین درد دنیا چیه ؟ اونی که تا دیروز دردمون درد هات بوده اگه تنها بمونه درد میکشه اون یه نفر ” مادره ” تو رو خدا مواظبش باشین . . مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . . یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . .