18 توصیـه همسـرانـه برای آقـایـان


4. در حضور همسر خود،  به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نکنید و توانایی های آنا را به رخ او نکشید.

5. به بستگان همسر خود  مانند پدر و مادر و سایر اقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه خود،  قبل از همسر خود اقدام کنید.

6. هیچ وقت از معاشرت  همسر خود با بستگان صالحش جلوگیری نکنید و در معاشرت و دید و بازدید با بستگان وی  پیشقدم باشید.

7. با بستگان خود نزد  همسرتان در گوشی نجوا نکنید.

8. هیچ گاه همسر خود را  به ویژه نزد بستگانش تحقیر نکنید؛ توهین و بی احترامی به همسر از صفا و صمیمیت در  زندگی زناشویی می‌کاهد.

9. هیچ گاه خود را برتر  از همسر خود معرفی نکنید. سعی کنید "من" و "تو" در زندگی زناشویی نباشد کلمه "ما"  زندگی را گرم و لذت بخش می‌کند.

10. وقتی که همسر شما  عصبانی است، او را با مهر و محبت آرام کنید.

11. برای رفتن به مهمانی و گردش، سعی کنید همراه فرزندان و همسر خود باشید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت خستگی و کار رد نکنید.

12. امتیازات اجتماعی؛  فرهنگی و اقتصادی فامیل خود را در صورتی که با همسر شما فاصله اجتماعی و طبقاتی  دارند مطرح نکنید.

13. کارهای همسر خود،  هر چند کوچک را تحسین کنید. تمجید و ستایش زن به علت روح لطیف و مهربانی که دارد،  کلید کامیابی در زندگی زناشویی است.

14. در قبال همسر خود،  در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.

15. زحمات و هزینه هایی  را که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود صرف می‌کنید، هیچ گاه بر زبان نیاورید.

16. همسر خود را در  خانه محصور و محدود نکنید و وی را از دست یابی به شادی ها محروم نسازید.

17. شادی و خنده های  خود را در محل کار خود به جا نگذارید و فراموش نکنید که همسر شما در خانه هم  نیازمند شادی و خنده های شماست.

18. کمک کردن در انجام  کارهای منزل را فراموش نکنید و بدانید همان مقدار که شما در خارج از منزل خسته  می‌شوید، زن هم در منزل از کارهای خانه خسته می‌شود و نیازمند مساعدت و قدردانی  است.

/ 0 نظر / 25 بازدید